Privacy policy

Yksityisyyslauseke

Ricoh Finland Oy (jäljempänä “Ricoh”) tunnustaa henkilötietojen suojelemisen
merkityksen. Ricohin www-sivuston käyttäjä (jäljempänä “käyttäjä”) suostuu siihen,
että Ricohilla on tässä selvityksessä esitetyllä tavalla oikeus ylläpitää käyttäjää
koskevia henkilötietoja henkilötietorekisterissä. Ricoh kunnioittaa käyttäjän
yksityisyyttä ja käsittelee käyttäjän tietoja lain edellyttämällä huolellisuudella ja
luottamuksellisuudella. Tietoja ei käytetä muihin kuin tässä mainittuihin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään tämän selvityksen ja asiaa koskevan lainsäädännön
mukaisesti. Henkilötietorekisterinpitäjänä toimii Ricoh.

Ricoh Finland Oy:n www-sivuston yksityisyyttä koskeva selvitys

Ilman laissa määriteltyä nimenomaista tilannetta, alle 18-vuotiaat käyttäjät eivät saa luovuttaa Ricohille
mitään tietoja ilman oman vanhempansa tai muun laillisen holhoojansa suostumusta. Lisäksi alle 18-
vuotiaat käyttäjät eivät voi tehdä ostoksia tai suorittaa muita oikeustoimia tässä sivustossa ilman oman
vanhempansa tai muun laillisen holhoojansa suostumusta ellei sovellettava laki sitä salli.

Jos käyttäjä lähettää palautelomakkeen tai tietojenlatauspyynnön, tietojen käsittelyn tarkoituksena on, että
huomautuksiin tai kysymyksiin pystytään vastaamaan. Ricoh käsittelee yhteyden ottamiseen tarvittavat
tiedot, esimerkiksi lähettäjän nimen, osoitteen, maan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tittelin ja
yrityksen tiedot. Tuotetietopyyntöjen osalta lisäksi kerätään tilastotietoja siitä, mitä tuotteita koskevia tietoja
on pyydetty. Käyttäjä ymmärtää, että hakemuksen, kysymyksen, palautteen, yhteydenoton tai
tuotetietopyynnön käsitteleminen saattaa edellyttää, että Ricoh siirtää käyttäjän luovuttamia henkilötietoja
Ricohin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille tai Ricohin käyttämille ulkopuolisille
palveluntarjoajille Euroopan Unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Lähettämällä hakemuksen, kysymyksen,
palautteen, yhteydenoton tai tuotetietopyynnön Ricohille, käyttäjä antaa Ricohille yksiselitteisen
suostumuksensa sille, että Ricoh saa siirtää käyttäjän henkilötietoja Ricohin kanssa samaan konserniin
kuuluville yrityksille tai Ricohin käyttämille ulkopuolisille palveluntarjoajille Euroopan Unionin sisällä tai sen
ulkopuolella. Ricoh ei kuitenkaan siirrä käyttäjän henkilötunnuksen loppuosaa ilman käyttäjän erikseen
antamaa suostumusta.

Jos käyttäjä ottaa yhteyttä myyntiyhtiöön tai jakelijaan suoraan sivustolla linkkinä esitetyn
sähköpostiosoitteen välityksellä, käyttäjän antamat tiedot toimitetaan suoraan kyseiselle yhtiölle. Sivuston
pääkäyttäjälle lähetetään ainoastaan kopio pyynnöstä, millä varmistetaan, että pyyntö käsitellään oikein.
Vain Ricohilla tai Ricohin kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä tai Ricohin käyttämillä
ulkopuolisilla neuvonantajilla on pääsy sivuston kautta kerättyihin tietoihin.

Sivuston pääkäyttäjä siirtää palaute- ja tietopyynnöt Ricohin organisaatiossa sille henkilölle tai osastolle,
jonka tehtäviin niiden käsittely kuuluu. Jos pyynnön käsittelylle ei ole sopivaa henkilöä, pääkäyttäjä voi
siirtää pyynnön Ricoh-merkkisten tuotteiden valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta henkilötietoja ei lähetetä, paljasteta tai siirretä muille
osapuolille kuin Ricohille. Sivustolla on linkkejä muille sivustoille sekä Ricohin ulkopuolisten
organisaatioiden sähköpostiosoitteita. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva selvitys ei koske tällaisia
sivustoja ja sähköpostiosoitteita. Ricoh Finland ei miltään osin vastaa ulkopuolisten sivustojen
yksityisyydensuojasta tai suojan taustalla olevista periaatteista vaikka sanotut sivut olisivat linkitetty Ricohin
sivustolle.

Ricoh ei käytä henkilötietoja kaupallisia tarjouksia tai mainoksia koskevan sähköpostin lähettämiseen ilman käyttäjän suostumusta.
Ricoh ei myöskään myy tai vaihda käyttäjän henkilötietoja.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla Ricoh pystyy tunnistamaan käyttäjän ja
palvelemaan tätä paremmin. Evästeiden avulla Ricoh pystyy myös seuraamaan ja analysoimaan oman
sivustonsa käyttöä. Evästeitä ei ole pakko hyväksyä tai niiden käyttö voidaan estää mutta tämä saattaa
johtaa sivuston tai joidenkin sen osien toimimattomuuteen halutulla tavalla ja / tai toiminnan
häiriintymiseen.

Käyttäjän ei ole pakko antaa Ricohille sen pyytämiä tietoja. Jos käyttäjä kuitenkin päättää olla antamatta
tietoja tai sen antamat tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, Ricoh ei välttämättä pysty käsittelemään
ja/tai toteuttamaan käyttäjän hakemusta, kysymystä, palautetta, yhteydenottoa tai pyyntöä.

Asiakkaan tiedot sisältävä henkilötietorekisteri on nähtävillä Ricoh Finland Oy:n Espoon
toimipisteessä. Käyttäjällä on oikeus pyytää Ricohilta tiedot siitä, mitä häntä koskevia tietoja Ricoh on
käsitellyt. Pyyntö on tehtävä joko kirjallisena ja omakätisellä allekirjoituksella varmennettuna tai
henkilökohtaisesti Ricoh Finland Oy:n toimitiloissa osoitteessa [Niittytaival 13, 02200 Espoo]. Ricohilla on
oikeus pyytää käyttäjää todistamaan henkilöllisyytensä ennen henkilötietojen luovuttamistakäyttäjälle hänen
henkilökohtaisen pyyntönsäkäsittelemistä. Ricoh antaa toimittaa käyttäjän pyytämät rekisteritiedot
kohtuullisen ajan kuluessa käyttäjän pyynnöstä. Ricohilla on oikeus periä käyttäjältä ne välittömät
kustannukset, jotka Ricohille aiheutuu rekisteritiedon antamisesta, jos käyttäjä on edellisen kerran
tarkastanut rekisteritietonsa vuoden sisällä uudesta pyynnöstä.

Käyttäjä voi myös vaatia Ricohia korjaamaan, täydentämään, estämään tai poistamaan henkilötiedot
kokonaan tai osittain silloin, kun ne ovat asiallisesti epätarkkoja, epätäydellisiä tai käyttötarkoituksen
kannalta epäoleellisia. Käyttäjä on velvollinen päivittämään Ricohille luovuttamansa henkilötiedot
kohtuullisen ajan kuluessa henkilötietojen muuttumisesta.

Ricoh säilyttää käyttäjän henkilötietoja, kunnes käyttäjän hakemus, kysymys, palaute, yhteydenotto tai
tuotetietopyyntö on asianmukaisesti käsitelty. Käyttäjällä on oikeus kieltää Ricohia käsittelemästä häntä
itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Ricoh
pyrkii toteuttamaan tällaiset pyynnöt viipymättä. Käyttäjällä on oikeus kieltää edellä mainittu henkilötietojen
käyttö koska tahansa ilman eri syytä. Kiellon voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: markkinointi@ricoh.fi.

Ricohin suorittama henkilötietojen käsittely täyttää sekä Henkilötietolain (523/1999) että asiaa koskevan
EU-henkilötietolainsäädännön vaatimukset. Ricoh varmistaa säännösten noudattamisen tarkistamalla
tämän yksityisyyttä koskevan selvityksen säännöllisesti. Käyttämällä Ricohin sivustoa käyttäjä hyväksyy,
että Ricoh käsittelee hänen henkilötietojaan edellä kuvatulla tavalla.

Ricoh Finland - Imaginechange © 2014.
All rights reserved.

Log In or Sign Up